Changelog

Chưa có bài viết tại đây
 • Ngày 22/11/2022

  Tính năng mới:

  • Thêm cơ chế chat nội bộ với CompanyCode là: APRICOT
  • Chat với nội dung là chữ thuần văn bản
  • Tạo nhóm, thêm thành viên trong nhóm
  • Tìm kiếm kết bạn
  Windows: v6.0.0
  Mac OS: v6.0.0
 • Ngày 12/07/2023

  Tính năng mới

  • Danh sách và chi tiết CTKM giả định
  • Danh sách và chi tiết thông tin người liên hệ

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung nhập tiền thanh toán trước, hình thức bán hàng và chọn CTKM giả định khi đặt hàng
  • Bổ sung xem tình hình công nợ khi đặt hàng
  • Bổ sung lưu nhiều người liên hệ
  Android: v4.4.0
  iOS: v4.4.0
 • Ngày 03/03/2023

  Tính năng mới

  • Yêu cầu xuất bán
  • Chương trình KM

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lại tất cả các API có @DeviceID đang lấy giá trị HostID
  • Lỗi khi mở màn hình có sử dụng định vị
  • Bổ sung hiển thị combo mã phân loại khi thêm mới khách hàng
  Android: v4.3.0
  iOS: v4.3.0
 • Ngày 03/11/2022

  Tính năng mới:

  • Theo dõi tình hình công nợ
  • Danh sách đơn hàng (tình hình công nợ)
  • Vị trí, bản đồ

  Tính năng được cập nhật:

  • Bổ sung tab đang thực hiện (danh sách công việc)
  • Bổ sung, chỉnh sửa vị trí nhận hàng (đặt hàng)
  • Chỉnh sửa màn hình “Xác nhận nhận hàng”
  • Bổ sung số lượng tồn kho (danh sách mặt hàng, giỏ hàng, mặt hàng chi tiết)
  Android: v4.2.0
  iOS: v4.2.0
 • Ngày 16/08/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung một số thông tin tại màn hình Duyệt đơn hàng bán
  • Bổ sung phân trang tại màn hình Thực hiện bảo dưỡng
  • Cập nhật tính năng xuất kho bằng phương pháp quét QR Code, xuất kho từ phiếu giao hàng, kiểm kê
  • Điều chỉnh lại cách load tổng số phiếu chưa duyệt tại màn hình chức năng
  Android: v1.4.4
  iOS: v2.4.4
 • Ngày 18/04/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung xem ảnh đính kèm
  • Sửa lỗi lưu phiếu tại màn hình kiểm chứng và đóng kết quả kiểm tra
  Android: v1.4.3
  iOS: v2.4.3
 • Ngày 21/03/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Chủ động thông báo trên màn hình: YÊU CẦU CHI/MUA HÀNG, ĐƠN HÀNG BÁN/MUA
  • Thêm các dòng Tên hàng, Số lượng, Đơn vị tính trên màn hình: YÊU CẦU MUA HÀNG, ĐƠN HÀNG BÁN/MUA
  • Màn hình Thông báo duyệt
  Android: v1.4.2
  iOS: v2.4.2
 • Ngày 24/07/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Ẩn thông tin xác nhận tại màn hình Tăng ca khi không được thiết lập
  Android: v2.4.4
  iOS: v2.4.4
 • Ngày 12/07/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lỗi hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh tại màn hình “Thông tin tài khoản”
  Android: v2.4.3
  iOS: v2.4.3
 • Ngày 03/07/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung sự kiện để tải lại thông tin: Hình ảnh và tên của nhân viên tại màn hình Setting
  Android: v2.4.2
  iOS: v2.4.2
 • Ngày 21/06/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lỗi đẩy thông báo từ Win lên App
  Android: v1.8.3
  iOS: v2.8.3
 • Ngày 28/03/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Sửa lỗi đẩy thông báo từ win lên app
  Android: v1.8.2
  iOS: v2.8.2
 • Ngày 10/10/2022

  Tính năng mới:

  • Bắt buộc chọn hiện tượng hư hỏng theo thiết lập
  • Cơ chế chống dò mật khẩu
  Android: v1.8.1
  iOS: v2.8.1