Changelog

Chưa có bài viết tại đây
 • Ngày 22/11/2022

  Tính năng mới:

  • Thêm cơ chế chat nội bộ với CompanyCode là: APRICOT
  • Chat với nội dung là chữ thuần văn bản
  • Tạo nhóm, thêm thành viên trong nhóm
  • Tìm kiếm kết bạn
  Windows: v6.0.0
  Mac OS: v6.0.0
 • Ngày 03/03/2023

  Tính năng mới

  • Yêu cầu xuất bán
  • Chương trình KM

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lại tất cả các API có @DeviceID đang lấy giá trị HostID
  • Lỗi khi mở màn hình có sử dụng định vị
  • Bổ sung hiển thị combo mã phân loại khi thêm mới khách hàng
  Android: v4.3.0
  iOS: v4.3.0
 • Ngày 03/11/2022

  Tính năng mới:

  • Theo dõi tình hình công nợ
  • Danh sách đơn hàng (tình hình công nợ)
  • Vị trí, bản đồ

  Tính năng được cập nhật:

  • Bổ sung tab đang thực hiện (danh sách công việc)
  • Bổ sung, chỉnh sửa vị trí nhận hàng (đặt hàng)
  • Chỉnh sửa màn hình “Xác nhận nhận hàng”
  • Bổ sung số lượng tồn kho (danh sách mặt hàng, giỏ hàng, mặt hàng chi tiết)
  Android: v4.2.0
  iOS: v4.2.0
 • Ngày 10/09/2022

  Tính năng mới:

  • Danh sách tình huống
  • Cập nhật tình huống
  • Danh sách ý tưởng
  • Cập nhật ý tưởng
  • Cập nhật trạng thái
  • Lịch sử
  • Tổng thuế GTGT
  • Thông tin liên hệ và hóa đơn

  Tính năng được cập nhật: 

  • Hiển thị sai phần trăm
  • Truyền sai ngày xác nhận
  • Khi xem nguyên tắc bán hàng
  Android: v4.1.8
  iOS: v4.1.8
 • Ngày 21/03/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Chủ động thông báo trên màn hình: YÊU CẦU CHI/MUA HÀNG, ĐƠN HÀNG BÁN/MUA
  • Thêm các dòng Tên hàng, Số lượng, Đơn vị tính trên màn hình: YÊU CẦU MUA HÀNG, ĐƠN HÀNG BÁN/MUA
  • Màn hình Thông báo duyệt
  Android: v1.4.2
  iOS: v2.4.2
 • Ngày 13/01/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Thêm thông tin hiển thị trên màn hình truy vấn trước khi duyệt
  • Sắp xếp danh sách trên màn hình YÊU CẦU CHI/MUA HÀNG, ĐƠN HÀNG BÁN/MUA
  • Xem tài liệu đính kèm từ đường dẫn
  Android: v1.4.1
  iOS: v2.4.1
 • Ngày 05/12/2022

  Tính năng được cập nhật:

  • Kiểm tra hàng xuất kho bằng QR Code
  Android: v1.4.0
  iOS: v2.4.0
 • Ngày 10/02/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Cải tiến tốc độ load dữ liệu màn hình đăng ký nghỉ phép
  Android: v2.3.6
  iOS: v2.3.6
 • Ngày 09/11/2022

  Tính năng mới:

  • Khắc phục lỗi định vị cho màn hình check in – check out
  Android: v2.3.5
  iOS: v2.3.5
 • Ngày 05/11/2022

  Tính năng mới:

  • Bổ sung chọn “Người nhận thông báo”, “Người hỗ trợ” tại màn hình đăng ký nghỉ phép
  • Bổ sung hiển thị “Người nhận thông báo”, “Người hỗ trợ” tại màn hình duyệt nghỉ phép
  • Bổ sung thông tin lịch sử check in-out
  Android: v2.3.4
  iOS: v2.3.4
 • Ngày 10/10/2022

  Tính năng mới:

  • Bắt buộc chọn hiện tượng hư hỏng theo thiết lập
  • Cơ chế chống dò mật khẩu
  Android: v1.8.1
  iOS: v2.8.1
 • Ngày 03/06/2022

  Tính năng được cập nhật:

  • Bổ sung chức năng xác nhận xuất kho vật tư cho nghiệp vụ mượn trả vật tư
  Android: v1.8.0
  iOS: v2.8.0