Changelog

Chưa có bài viết tại đây
 • Ngày 22/11/2022

  Tính năng mới:

  • Thêm cơ chế chat nội bộ với CompanyCode là: APRICOT
  • Chat với nội dung là chữ thuần văn bản
  • Tạo nhóm, thêm thành viên trong nhóm
  • Tìm kiếm kết bạn
  Windows: v6.0.0
  Mac OS: v6.0.0
 • Ngày 01/03/2023

  Tính năng mới

  • Báo cáo chỉ tiêu doanh số

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung mặc định khi nhập thông tin khách hàng APP CRM
  • Bổ sung tính năng huỷ xác nhận mức độ ưu tiên của phiếu giữ chỗ
  • Bổ sung thông tin CCCD tại khách hàng
  • Bổ sung thứ tự phiếu giữ chỗ, cảnh báo khi lập giữ chỗ khách hàng chưa đủ thông tin và cho phép bổ sung thông tin khách hàng tại phiếu giữ chỗ App CRM
  • Bổ sung điều kiện lọc theo NVKD khi xem chứng từ phiếu giữ chỗ và đặt cọc
  Android: v4.4.2
  iOS: v4.4.2
 • Ngày 12/10/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung Gia hạn số ngày nợ khi đặt hàng
  • Bổ sung thêm trường nhập Ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD
  • Bổ sung cảnh báo điều chỉnh thời điểm bắt đầu đặt cọc
  Android: v4.4.1
  iOS: v4.4.1
 • Ngày 12/07/2023

  Tính năng mới

  • Danh sách và chi tiết CTKM giả định
  • Danh sách và chi tiết thông tin người liên hệ

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung nhập tiền thanh toán trước, hình thức bán hàng và chọn CTKM giả định khi đặt hàng
  • Bổ sung xem tình hình công nợ khi đặt hàng
  • Bổ sung lưu nhiều người liên hệ
  Android: v4.4.0
  iOS: v4.4.0
 • Ngày 18/03/2024

  Tính năng được cập nhật

  • Fix lỗi đăng nhập khi API và UI không đồng bộ
  • Bổ sung đếm số lượng phiếu trên Icon chức năng group Bảo dưỡng thiết bị và Quản lý chất lượng
  Android: v2.4.6
  iOS: v1.4.6
 • Ngày 07/12/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lỗi hiển thị các cột số lượng, đơn giá, thành tiền trên màn hình “”Yêu cầu mua hàng, Đơn hàng bán/mua”
  • Không cho chọn lại ngày thực hiện trên màn hình “Kiểm tra & cập nhật kết quả”
  Android: v1.4.5
  iOS: v2.4.5
 • Ngày 16/08/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Bổ sung một số thông tin tại màn hình Duyệt đơn hàng bán
  • Bổ sung phân trang tại màn hình Thực hiện bảo dưỡng
  • Cập nhật tính năng xuất kho bằng phương pháp quét QR Code, xuất kho từ phiếu giao hàng, kiểm kê
  • Điều chỉnh lại cách load tổng số phiếu chưa duyệt tại màn hình chức năng
  Android: v1.4.4
  iOS: v2.4.4
 • Ngày 25/03/2024

  Tính năng được cập nhật

  • Chặn đăng ký phép trên app
  Android: v2.5.1
  iOS: v2.5.1
 • Ngày 20/03/2024

  Tính năng được cập nhật

  • Cải tiến màn hình Check in-out
  Android: v2.5.0
  iOS: v2.5.0
 • Ngày 21/02/2024

  Tính năng được cập nhật

  • Đồng bộ tính năng đổi mật khẩu theo cơ chế mới
  Android: v2.4.9
  iOS: v2.4.9
 • Ngày 21/06/2023

  Tính năng được cập nhật

  • Sửa lỗi đẩy thông báo từ Win lên App
  Android: v1.8.3
  iOS: v2.8.3
 • Ngày 28/03/2023

  Tính năng được cập nhật:

  • Sửa lỗi đẩy thông báo từ win lên app
  Android: v1.8.2
  iOS: v2.8.2
 • Ngày 10/10/2022

  Tính năng mới:

  • Bắt buộc chọn hiện tượng hư hỏng theo thiết lập
  • Cơ chế chống dò mật khẩu
  Android: v1.8.1
  iOS: v2.8.1