Nhóm ngành Dịch vụ

Tối ưu ngân sách, nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả nhằm dự toán tất cả các khoản chi, nhân sự để có được lợi nhuận cao nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ đem lại cho khách hàng.