Module quản lý phép

Module Quản lý phép giúp người dùng quản lý, tính toán và thống kê phép của từng cá nhân trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác và linh hoạt.

– Thiết lập đối tượng công phép theo chính sách của công ty.
– Quản lý hồ sơ phép của từng cá nhân: đối tượng phép, số phép năm tiêu chuẩn, ngày bắt đầu tính phép, ngày hiệu lực phép,ngày tính phép thâm niên, v.v.
– Cho phép người dùng tự định nghĩa nhiều loại phép khác nhau có trong doanh nghiệp: phép ốm, phép thai sản, phép hôn nhân, phép đi đường, nghỉ có phép, nghỉ không phép, v.v.
– Cấp phép năm, phép thâm niên cho nhân viên linh động theo đối tượng công/phép, ví dụ như đối tượng văn phòng, đối tượng lao động nặng nhọc, v.v.
– Hỗ trợ đăng ký nghỉ phép online (thông qua trình duyệt Internet).
– Nghiệp vụ chấm phép linh hoạt. Cho phép import dữ liệu phép từ file Excel. Có thể chấm phép tự động dựa vào lịch làm việc của năm. Hỗ trợ chấm phép theo giờ.
– Hỗ trợ nghiệp vụ tăng hoặc cắt giảm phép. Hỗ trợ nghiệp vụ nghỉ gián đoạn.
– Cho phép quy đổi thời gian hưởng chế độ con nhỏ mỗi ngày 1h sang phép.
– Tự động kết chuyển, quyết toán phép năm: hủy phép, chuyển phép tồn sang năm sau, quy thành tiền.
– Truy vấn tình hình nghỉ phép của từng cá nhân.
– Báo cáo phép năm.
– Truy vấn danh sách nhân viên nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ tai nạn, v.v.
– Báo cáo thông kê theo nhiều tiêu chí.